Zaznacz stronę

Regulamin

taniecbrzeg.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1.1.Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową wspierającą HTML5, CSS3, Javascript, Cookies i Web Storage.
 • 1.2. Pełne korzystanie z Serwisu nie wymaga posiadania konta poczty elektronicznej. Jednak do podjęcia kontaktu ze Szkołą jest on wymagany w celu utrzymania komunikacji i wiadomości zwrotnych.
 • 1.3. Koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu i Usług obciążają Użytkownika.
 • 1.4. Taniecbrzeg.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu wynikające z niespełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych określonych w Regulaminie.
 • 1.5. Korzystanie z Usług może wiązać się z typowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet, dlatego też w celu jego zminimalizowania zaleca się przedsięwzięcie przez Użytkowników odpowiednich czynności, takich jak np. korzystanie z programów antywirusowych.
 • 1.6. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub poszczególnych Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje lub uzasadnione interesy Usługodawcy lub innych Użytkowników.
 • 1.7. Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis zobowiązani są szanować dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej Usługodawcy, pracowników Usługodawcy, Partnerów, Firm Użytkownik i inne osoby odwiedzające Serwis nie mogą zamieszczać w Serwisie materiałów lub treści, które będą naruszać dobra osobiste lub majątkowe wyżej wymienionych osób, lub prawa na dobrach niematerialnych wyżej wymienionych osób.
 • 1.8. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, a za taką działalność zostanie uznane w szczególności:
  • umieszczanie lub rozpowszechnianie treści zawierających jakiekolwiek wirusy, złośliwe oprogramowanie, robaki, konie trojańskie, szkodliwy kod bądź inne środki, które mogą uszkodzić Serwis lub infrastrukturę techniczną, w ramach której działa Serwis;
  • zautomatyzowane korzystanie z Serwisu, które może prowadzić np. do nadmiernego obciążenia Serwisu;
  • próby uzyskania dostępu do tych elementów Serwisu, które nie są publicznie udostępniane;
  • uniemożliwienie lub utrudnienie korzystania z Serwisu innym osobom;
  • udostępnianie lub publikowanie treści, na których zamieszczenie Usługodawca nie wyraził zgody.
 • 1.9. Usługodawca podejmuje na bieżąco działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu. W sytuacji stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Serwisu lub problemów technicznych przy korzystaniu z Serwisu Użytkownik może o tym fakcie poinformować taniecbrzeg.pl poprzez formularz zgłoszeniowy, lub kanałami socialmedia. Usługodawca niezwłocznie podejmie działania zmierzające do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 • 1.10. Usługodawca zastrzega sobie możliwość chwilowego wyłączenia dostępu do Serwisu w celu jego sprawdzenia, konserwacji lub aktualizacji. O wyłączeniu dostępu do Serwisu Usługodawca poinformuje Użytkowników odpowiednim komunikatem w Serwisie, chyba że nie będzie możliwości dodania takiej informacji.
 • 1.11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępniania za pośrednictwem Serwisu informacji handlowych dotyczących działalności Usługodawcy, Firm lub Partnerów.

2. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 • 2.1. Autorskie prawa majątkowe do layoutu Serwisu, logotypów, grafik i treści przygotowanych przez taniecbrzeg.pl i zamieszczonych w Serwisie lub wiadomościach do Użytkowników, a także do układu i kompozycji tych elementów przysługują Usługodawcy lub Partnerom lub Firmom.
 • 2.2. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania, tłumaczenia, przystosowywania lub modyfikowania jakichkolwiek utworów lub ich fragmentów, umieszczonych w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Użytkownika bez wyraźnej zgody Usługodawcy lub innej osoby, która posiada prawa do danego utworu.
 • 2.3. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie majątkowych praw autorskich przysługujących Usługodawcy, Partnerom, Firmom lub innym podmiotom.
 • 2.4. Użytkownicy, umieszczając w Serwisie zdjęcia, materiały graficzne, materiały dźwiękowe, materiały wideo, opinie, pytania, odpowiedzi, udzielają nieodpłatnego i niewyłącznego upoważnienia do korzystania z nich przez Usługodawcę przez czas nieoznaczony, na nieograniczonym obszarze i terytorium, na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalanie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
  • trwałe lub czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
  • rozpowszechnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  • tłumaczenie, przystosowywanie i modyfikowanie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.
 • 2.5. Osoby, które uważają, że ich prawa zostały naruszone, mogą przesłać nam wiadomość za pomocą formularza kontaktowego. W wiadomości muszą znaleźć się kompletne i prawdziwe dane podmiotu zgłaszającego oraz informacje pozwalające na zidentyfikowanie zgłaszanego naruszenia i uzasadniające jego bezprawność.

3. USŁUGI

 • 3.1. Taniecbrzeg.pl NIE ŚWIADCZY ŻADNYCH USŁUG DROGĄ INTERNETOWĄ.
 • 3.2. Umowa o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie jest zawierana na czas określony, tj. od chwili wejścia na stronę internetową Serwisu do czasu zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 • 3.3. Strona taniecbrzeg.pl jest jedynie stroną informacyjno reklamową. Reklamą w rozumieniu samoistnego przedstawiania użytkownikom usług świadczonych stacjonarnie przez szkołę.
 • 3.4. Skorzystanie z opcji „Zapisy” na stronie i podanie swoich danych osobowych NIE WIĄŻE się z podpisaniem umowy na czas trwania semestru nauki w Szkole Tańca i Baletu Coco Dance Center. Opisany formularz i zbieranie danych tj. Imię Nazwisko kursanta, adres e-mail i opcjonalny numer telefonu służą do stworzenia wstępnej listy CHĘTNYCH na zajęcia w zbliżającym się semestrze. Po zakończeniu zapisów tj. Rozpoczęcie sezonu (początek września) listy te są niszczone po wcześniejszym wysłaniu grupowych informacji do chętnych.
 • 3.5. Umowa o świadczenie usługi polegającej na nauce tańca jest podpisywana już na innych warunkach niż tutaj przedstawionych odnoszących się do serwisu internetowego, na miejscu w siedzibie Szkoły.

4. DANE OSOBOWE

 • 4.1. Korzystanie z serwisu może nieść ze sobą konieczność podania Imienia i Nazwiska, adresu e-mail a także numeru telefonu.
 • 4.2. Dane te są wykorzystywane przez Szkołę w celach kontaktowych i informacyjnych dla użytkowników serwisu.
 • 4.3. Jak dokładnie są przetwarzane i pozyskiwane dane przez taniecbrzeg.pl można przeczytać w Polityce Prywatności Szkoły Tańca i Baletu Coco Dance Center.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 8.1.Regulamin w aktualnym brzmieniu wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 r.
 • 8.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.