Regulamin sklepu

taniecbrzeg.pl/kupksiazke

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Sklep internetowy Szkoły Tańca i Baletu Coco Dance Center , dostępny pod adresem internetowym taniecbrzeg.pl/kupksiazke, prowadzony jest przez Dariusza Mrowiec prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Eldon Studio Dariusz Mrowiec, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki z numerem NIP 8982175661 REGON 021888153
 • Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 • Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 • Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

2. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 • 2.1. Autorskie prawa majątkowe do layoutu Serwisu, logotypów, grafik i treści przygotowanych przez taniecbrzeg.pl i zamieszczonych w Serwisie lub wiadomościach do Użytkowników, a także do układu i kompozycji tych elementów przysługują Usługodawcy lub Partnerom lub Firmom.
 • 2.2. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania, tłumaczenia, przystosowywania lub modyfikowania jakichkolwiek utworów lub ich fragmentów, umieszczonych w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Użytkownika bez wyraźnej zgody Usługodawcy lub innej osoby, która posiada prawa do danego utworu.
 • 2.3. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie majątkowych praw autorskich przysługujących Usługodawcy, Partnerom, Firmom lub innym podmiotom.
 • 2.4. Użytkownicy, umieszczając w Serwisie zdjęcia, materiały graficzne, materiały dźwiękowe, materiały wideo, opinie, pytania, odpowiedzi, udzielają nieodpłatnego i niewyłącznego upoważnienia do korzystania z nich przez Usługodawcę przez czas nieoznaczony, na nieograniczonym obszarze i terytorium, na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalanie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
  • trwałe lub czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
  • rozpowszechnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  • tłumaczenie, przystosowywanie i modyfikowanie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.
 • 2.5. Osoby, które uważają, że ich prawa zostały naruszone, mogą przesłać nam wiadomość za pomocą formularza kontaktowego. W wiadomości muszą znaleźć się kompletne i prawdziwe dane podmiotu zgłaszającego oraz informacje pozwalające na zidentyfikowanie zgłaszanego naruszenia i uzasadniające jego bezprawność.

3 KONTAKT ZE SKLEPEM

 • Adres Sprzedawcy: Lwowska 32a / 49-300 Brzeg
 • Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@eldonstudio.pl
 • Numer telefonu Sprzedawcy: 501087536
 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 • Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8 -15

3.WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internetowej i przeglądarką internetową każdego typu

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies,,

4. ZASADY SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

W celu złożenia Zamówienia należy:

 • 1. wejść na stronę taniecbrzeg.pl/kupksiazke
 • 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
 • 3. Skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 • 4. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu)
 • 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”
 • 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie

5. ZASADY DOSTARCZENIA PRODUKTU 

 • Produkt dostarczany jest na podany podczas składania zamówienia adres e-mail

6. PRAWO OD ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie
 • 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 • 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu na adres kontakt@eldonstudio.pl

7.  REKLAMACJA I GWARANCJA

 • 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty
 • 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 • 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

8. DANE OSOBOWE

 • 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 • 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 • 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 • 6. Dane osobowe nie są w żaden sposób przetwarzane przez osoby trzecie. Za wyjątkiem bramki Przelewy24, z którą sprzedawca ma zawartą umowe na obsługę płatności.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 • 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 • 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.